Spracovanie osobných údajov  

Spoločnosť Rehabko, s.r.o. v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov uvádza informácie  o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súvislosti s poskytovaním služieb elektronického obchodu www.rehabko.sk

Prevádzkovateľ osobných údajov
Rehabko, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 50 796 724, DIČ: 2120515782, IČ DPH: SK2120515782, zápis v obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 67795/L

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov
Zákonný dôvod spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a splnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako Zákon), čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len nariadenie). Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je Váš súhlas dávaný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len nariadenie).

Účel a rozsah spracovania osobných údajov
Účelom spracovania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy a zasielanie obchodných informácií prevádzkovateľom. Rozsah spracovávaných osobných údajov:

 • meno a priezvisko, príp. titul

 • adresa

 • telefónne číslo

 • e-mailová adresa

 • obchodné meno - fyzickej osoby podnikateľa

 • IČO, DIČ, IČ DPH

 • údaje súvisiace s platbou za tovar  (číslo úctu, pripísaná suma, dátum úhrady) 

Príjemca osobných údajov
Príjemcami osobných údajov v prípade plnenia zmluvy môžu byť spoločnosti, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru alebo realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy.

 • EKA-Z, s. r. o., Vysokoškolákov 41/31, 010 08 Žilina, ako spracovateľ miezd, personalistiky a účtovných dokladov

 • K3 GROUP, s. r. o., Horná Trnovská 43/334, 010 01 Žilina-Trnové, registrácia a prevádzka domény

 • Slovenská pošta, a.s., Patizánska cesta 9, 975 99 Banský Bystrica, ako prepravná spoločnosť

 • Google, Google Analytics, Google Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava  

Práva dotknutej osoby 
Za podmienok stanovených v Zákone a nariadení má dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • právo prístupu k osobným údajom

 • právo na opravu osobných údajov

 • právo na vymazanie osobných údajov

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov je možné odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: kotrbancova@rehabko.sk.

Dotknutá osoba nemá povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo zo strany prevádzkovateľa splniť.

Pokiaľ by sa dotknutá osoba domnieval/a, že spracovávaním osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Doba uchovania osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú pre účely archivácie, podľa príslušných všeobecných záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými predpismi. Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie
Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. 

Zabezpečenie
Prevádzkovateľ uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby.

Používanie cookies 
Dotknutá osoba  súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možný vykonať a záväzky prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy splniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač dotknutej osoby, môže dotknutá osoba súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Pri poskytovaní služieb elektronického obchodu dochádza k spracovaniu cookies. Spracovaniu cookies je možné zabrániť zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o  krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), a teda ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok, nie je potrebné opätovne uvádzať.

Súbory cookies poskytujú prevádzkovateľovi informácie, ktoré slúžia k vylepšovaniu nášho webu a k zvyšovaniu komfortu pri využívaní nášho webu návštevníkmi.

Súbory cookie je možné kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Je možné vymazať všetky súbory cookie uložené v počítači a väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby im bolo znemožnené ich ukladanie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uvedených pravidiel a ich použitia, kontaktujte nás prosím na adrese: kotrbancova@rehabko.sk