Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. je docentem Kliniky rehabilitace a TVL 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Praze Motole. V roce 2013 dokončil postgraduální studium neurověd a složil rigorózní zkoušku z kinantropologie na Karlově Univerzitě. V roce 2017 zahájil habilitační řízení v oboru rehabilitace a tělovýchovné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou rehabilitace pacientů s onemocněním vestibulárního systému. Je členem The International Society for Posture & Gait Research. V rámci studijních pobytů spolupracuje s Center for Balance Disorders - Baylor College of Medicine Houston, USA a Ear and Hearing Center - Center for Balance Disorders, University of Pittsburgh, USA. Přednáší studentům fyzioterapie a všeobecného lékařství. Publikoval 25 odborných prací (16 v impaktovaných časopisech), je spoluautorem monnografie Závratě a autorem několika kapitol v knihách.

Anotace kurzu

V klinické praxi se s pacienty, kteří mají poruchu rovnováhy vázanou na onemocnění vestibulárního systému, setkáváme poměrně často. Základním principem rehabilitace by měl být individuální přístup k pacientovi respektující charakter vestibulární poruchy a tíži funkčního deficitu v každodenních aktivitách. V praxi to znamená, že pokud chceme rehabilitovat pacienta s vestibulární poruchou, je nutné pomocí klinických testů určit typ poruchy. V teoretické části se posluchači seznámí s fyziologií řízení rovnováhy a základní symptomatikou vyskytující se u pacientů s vestibulárními poruchami. Hlavní náplní kurzu bude aplikace teoretických poznatků do praxe. Posluchači se naučí klinicky vyšetřovat pacienty s poruchami stability s cílem stanovit topickou diagnózu. Druhá část kurzu bude věnována teoretickým aspektům působení rehabilitace na rovnovážný systém a praktickému nácviku terapie u konkrétních pacientů - pacientů  s polohovou závratí (repoziční manévry u BPPV), pacientů s periferním vestibulárním postižením a pacientů s centrální poruchou stability. Dále se budeme věnovat problematice vlivu funkčních poruch krční páteře u pacientů se závratí. Prakticky budou demonstrovány postupy myoskeletální medicíny využitelné u těchto pacientů. Kurz bude probíhat interaktivní formou a vychází z moderních poznatků Evidence Based Medicine. 

Harmonogram kurzu: 

pátek

10:00 – 10:15          Zahájení

10:15 – 11:30          Ontogenetický vývoj posturální stability

12:30 – 14:00          Fyziologie řízení rovnováhy – jak funguje a k                 čemu slouží labyrint vnitřního ucha

14:00 – 15:30          Klinický obraz vestibulárních poruch – periferní × centrální

16:00 – 17:00          Vyšetření pacienta s vestibulární poruchou

 

Sobota

 9:00 – 10:00            Klinický obraz – BPPV × centrální polohová závrať                

10:00 – 11:30          Rehabilitace pacienta se závratí a poruchou rovnováhy teorie

12:00 – 15:00          WORKSHOP

1/ Rehabilitace u periferního × centrálního vestibulárního sy.

2/ Rehabilitace polohových závratí – BPPV

3/ Manuální medicína u pacientů s vestibulární poruchou