Fyzioterapie svalů pánevního dna „Ostravský koncept“

Účastník kurzu získá základní znalosti z anatomie vylučovacího systému, z fyziologie      i patofyziologie mikce a mechanismů kontinence. Porozumí základnímu rozlišení mezi jednotlivými typy močové inkontinence a bude seznámen s teoretickými předpoklady smysluplné fyzioterapie. Bude schopen vyšetřit a zhodnotit funkční stav svalů pánevního dna. Na jeho základě - v kontextu celkového kineziologického rozboru - zvolit a provést cílenou fyzioterapii dle zásad „Ostravského konceptu“ s cílem zlepšení kontinence pacienta.

I.  Teoretické základy urologické problematiky                                                                                       - seznámení s doporučenou literaturou

- vymezení základních anatomických a fyziologických pojmů v souvislosti s   urologickou problematikou

- osvojení základních vědomostí z oblasti anatomie dolních močových cest

- osvojení základních vědomostí fyziologie a patofyziologie mikce

II.  Specifika fyzioterapie inkontinentních pacientů                                                                           - obecně užívané metody a přístupy ve fyzioterapii močové inkontinence a jejich efekty

- zásady „Ostravského konceptu“
- průběh fyzioterapie dle „Ostravského konceptu“
- efekty fyzioterapie dle „Ostravského konceptu“ 


III.  Vaginální biofeedback                                      

 Praxe:

- seznámení s přístrojem k vaginálnímu biofeedbacku   
- vyšetření svalů pánevního dna na přístroji

- vyhodnocení výsledků vyšetření svalů pánevního dna na výše zmíněném přístroji v kontextu palpačního vyšetření

- možnost využití přístroje v rámci fyzioterapie svalů pánevního
dna.

Praxe:

-vstupní kineziologické vyšetření:

- způsob odebrání anamnézy se zaměřením na obtíže urologické povahy a
  pohybového aparátu, mikční karta
- kineziologický rozbor
- nácvik aspekce, palpace, vyšetření pohybem oblasti pánve
- vyšetření svalů pánevního dna dle „P.E.R.F.E.C.T.“ schematu

- vyhodnocení výsledků vstupního fyzioterapeutického vyšetření
- tvorba terapeutického plánu na základě vyhodnocení výsledků